ಕೋವಿಡ್ 19 ಆದೇಶಗಳು

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ​

Sl.no

Subject

Order Date

Language

Source of Document

View / Dowload

118 ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 13/11/2020 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
117 ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ 12/11/2020 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
116 ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 6/11/2020 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
115 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 29/10/2020 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
114 ನವೆಂಬರ್‌ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಮರು ತೆರವು ಆದೇಶ 28/10/2020 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
113 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲ ಜನಕ ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತು 28/10/2020 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
112 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋವಿಡ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 17/10/2020 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
111 ಕೋವಿಡ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ

15/10/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

110 ಮೈಸೂರು ಕೋವಿಡ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

12/10/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

109 ಮುಖಹೊದಿಕೆ ಧರಿಸದೇ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡ

7/10/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

108 ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

14/10/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

107 ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

14/10/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

106 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಂಡ

12/10/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

105 ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸದಿರುವ ದಂಡ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು

7/10/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

104 ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ 5

1/10/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

103 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

11/9/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

102 ಪಾರ್ಕ್‌ ತರೆಯುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

9/9/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

101 ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

8/9/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

100 ಕೋವಿಡ್-19‌ ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ 4.0

31/8/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

99 ಲಿಕ್ವಿಡ್‌ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌

27/8/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

98 ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

24/8/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

97 ಪ್ರಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

19/8/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

96 ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

17/8/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

95 ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ 3

30/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

94 ಕೋವಿಡ್‌ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

27/7/2020

ಕನ್ನಡ

ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

93 ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

27/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

92 ಬಕ್ರಿದ್‌ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು

24/7/2020

ಕನ್ನಡ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಜ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ಪ್‌ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

91 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಆದೇಶ

23/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

90 ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ ಆದೇಶ

21/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

89 ಕಣ್ಗಾವಲು ತಂಡ

21/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

88 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

19/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

87 IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, 31 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

19/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

86 ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

15/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

85 ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಆದೇಶ

13/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

84 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ covid -19 ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಪಡೆ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

7/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

83 ಸೋಂಕಿತರ ಸಂರ್ಪರ್ಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

7/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

82 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

6/7/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

81 ಅನ್‌ಲಾಕ್-‌2 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

6/7/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

80 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ತಂಡ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು

3/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

79 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

78 ಕಂಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ವಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸೇರ್ವಡೆ

1/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

78 ಕಂಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ವಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತಂಡ

1/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

77 ಅನ್‌ ಲಾಕ್‌ 2.0

30/6/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

76

 

ಭಾನುವಾರದಂದು ಕರ್ಪೂ ವಿದಿಸುವ ಆದೇಶ

28/6/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

75

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸರ್ಲೆವೆನ್ಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

28/6/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

74

ಅಂತರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು

26/6/2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

73

ಕೋವಿಡ್‌ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವಿವರ

20/6/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

72

ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು

20/6/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

71

ಉದ್ಯಾನವನ ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು

20/6/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

70

ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ವೆಲೆಸ್ಸ್‌ ತಂಡ

15/6/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

69

ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಿಕರಣ

15/6/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

68

ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

12/6/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

67

ಅಂತರ್‌ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳು

8/6/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

66

ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ & ಮಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು SOP

5/6/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

65

ಬಸ್‌ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಲನವಲನ

4/6/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

64

ಜಂಗಲ್‌ ಲಾಡ್‌ಜಸ್‌ & ಸಫಾರಿ ಪುನರ್‌ ಆಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು 

4/6/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

63

ಕ್ವರಂಟೌನ್‌ ಅವಧಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

4/6/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

62

ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಕುರಿತು

3/6/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

61

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತು

30/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

60

ಅನ್‌ ಲಾಕ್‌ 1.0

30/5/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

59

31-5-2020ರಂದು Curfew ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

30/5/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

58

ಸರ್ವಿಲೆಸ್ಸ್‌ ಟೀಂ (ಪರಿಷ್ಕೃತ)

27/5/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

57

ಆಂತರಿಕೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಪೂ ವಿನಾಯಿತಿ ಕುರಿತು

24/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

56

ರೋಗ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ

22/5/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

55

ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು

21/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

54

ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಾಹನ ಓಡಾಟದ ಮಾರ್ಗಚೂಚಿ

21/5/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

53

ವಿವಾಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

21/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

52

ವಿಷೇಶ ರೈಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

20/5/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

51

ಉದ್ಯಾನವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

50

ಲಾಕ್‌ಸೌನ್‌ 4.0

18/5/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

49

ಹೊರರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ Quarantine ರಲ್ಲಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

14/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

48

ವಾಹನಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾರ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

9/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

47

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

8/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

46

ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

8/5/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

45

ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಲಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ

7/5/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

44

ಅಂತರ್‌ರಾಜ್ಯ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ

6/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

43

ಹೋಟೆಲ್‌ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು

6/5/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

42

ವಾಹನ ತೆರಳಲು ನೀಡುವ ಪಾಸ್‌ 

5/5/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

41

ಜೋನಲ್‌ ವರ್ಗಿಕರಣ

3/5/2020

ಕನ್ನಡ

 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

40

ವಾಹನಗಳ ಚಲನ ವಲನ

3/5/2020

ಕನ್ನಡ

 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

39

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

3/5/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

38

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ 3.0

2/5/2020

ಕನ್ನಡ

 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

37

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದೇಶ 5

1/5/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

36

 ಅಂತರ್‌ರಾಜ್ಯ ಚಲನವಲನ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

30/4/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

35

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

29/4/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

34

ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ

29/4/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

33

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

27/4/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

32

ಸಾಂಕ್ರಮಿನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಿತಿ

28/4/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

28/04/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30

ಆದೇಶದ  ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು

24/04/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಲಾಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29

ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ

24/04/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಲಾಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28

ಸಿಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ವಿತರಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ 

23/04/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದೇಶ 3

23/04/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದೇಶ 2

23/04/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

25

ಲಾಕ್ಡೌನ್ 2.0 ಆದೇಶ

22/04/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24

ಆದೇಶದ  ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು

21/04/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಲಾಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

23

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದೇಶ 1

22/4/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದೇಶ 4

22/4/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ 21.4.2020ರವರೆಗೆ  ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

19/4/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20

ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಚಲನೆ 

19/04/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಲಾಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19

ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದೇಶ

21/04/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

16/04/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ 3.5.2020ರವರೆಗೆ  ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

15/4/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16

ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

15/04/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

 ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಲಾಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭಂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

13/4/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14

ರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶ

24/03/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13

 ಲಾಕ್ಡೌನ್ 1.0 ಆದೇಶ

24/03/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಲಾಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ

14/4/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11

ಹೋಟೆಲ್‌ Quarantine camps ಬಗ್ಗೆ

6/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

03/04/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

ಪೋಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

6/4/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿಯೋಗ 

14/03/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಲಹೆ ಸಮಿತಿ

6/12/2019

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಉಪ ಸಮಿತಿ

27/11/2019

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ

26/4/2016

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲಾ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ

19/8/2017

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

19/4/2013

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (22 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು)

8/1/2013

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು)

8/1/2013

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

27/5/2010

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-11-2020 11:33 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ